007

1- قبل از اجرای نصب، سطح مورد نظرکاملا صاف و در صورت نیاز سیمانکاری و اطراف ماهیچه بندی گردد.
2- سطح زیر کار تمیز و خشک شود.
3- در مرحله اولیه نصب که لبه های عایق ها روی هم قرار میگیرد باید پس از نصب مجددا از بالا با مشعل گرم و با ماله جوشکاری گردد و از یکنواختی اتصال درزها در سرتاسر عایق اطمینان حاصل گردد.
4- مقدار هم پوشانی می بایست حداقل 10 سانتی متر باشد. محل نصب کف خواب آبروها دولایه عایق شده و حداقل عایق کاری در کناره های کار 40 سانتی متر اجرا شود.